Sprawdź nasze najlepsze promocje

Pamiętaj, że promocje nie łączą się.

                                                                                     WYPRZEDAŻ ASORTYMENTU Z WITRYNY CHŁODNICZEJ NA KONIEĆ KAŻDEGO DNIA ROBOCZEGO 

Po godzinie 21:10 wyprzedaż zestawów dostępnych w witrynie. Rabat do 30%. Zapytaj sprzedawcę o cenę promocyjną! :)
Pamiętaj: nasze sushi nigdy nie zostaje na drugi dzień. Codziennie robimy świeże zestawy! ;-)
                                                                                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                           NIEDZIELA Z RABATAMI! 10% RABATU NA SUSHI W NIEDZIELĘ
 
W kazdą niedzielę zamów sushi z dowozem lub odbiorem własnym przez stronę https://www,sakurasushi.com.pl,
Wpisz kod promocyjmy "SAKURA" i odbierz 10% rabatu na całe zamówienie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA STAŁEGO KLIENTA”  
 
                                                                                                                                       §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (zwany dalej „Programem”).
 2. Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
3. Organizatorem programu jest Sakura - Svitlana Maksymiv z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim, ul. Juliusza Słowackiego 123 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 731-206-59-58, REGON 384077404 (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Karta Stałego Klienta (zwana dalej „Karta”) stanowi część Programu lojalnościowego.
5. Warunki uczestnictwa w Programie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Programu, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, Punkcie Sprzedaży i na stronie internetowej https://www.sakurasushi.com.pl   

                                                                                                          §2 OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMACH
1. Uczestnictwo w Programach jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikiem Programów może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 3. Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
4. Przez przystąpienie do Programów Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
5. Warunkami koniecznymi uczestnictwa w Programie są:
a)       posiadanie Karty uczestnictwa w Programie otrzymaną przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programem;
b)      oznaczenie Karty 14 pieczątkami uzyskiwanymi za każdorazowy zakup asortymentu objętego Programem.

                                                                                                                                                        § 3 ZASADY PROGRAMU
1. Uczestnik może otrzymać Kartę przy pierwszym zakupie asortymentu objętego Programami wraz z pierwszą pieczątką odbitą na Karcie według poniższych zasad przy zakupie każdego Zestawu Dnia lub innego sushi, dostępnego w menu w Punkcie Sprzedaży Organizatora lub ofertach sezonowych.
2. Wszystkie sushi oferowane przez Organizatora są objęte Programem na zasadzie: jedna tacka z sushi – jedna pieczątka w tym także zestawy oferowane jako imprezowe (np. zestawy o ilości 15 szt., 25 szt., 28 szt., 30 szt., 38 szt. oraz 54 szt.) – 1 pieczątka.
3. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Kartę, pod warunkiem kolejnego zakupu asortymentu objętego Programem.
4. Karta Stałego Klienta służy do zbierania pieczątek za kolejne zakupy sushi.
5. Pieczątki są podbijane wyłącznie pod warunkiem, że osoba posiadająca Kartę, dokonuje zakupu w stacjonarnym Punkcie Sprzedaży Organizatora. Pieczątki nie są podbijane przy zakupie sushi z dowozem, w tym zakupie na telefon lub online.
6. Karta Programu ważna jest przez 12 miesięcy (rok) od daty pierwszego stempla.

                                                                                                                                                             § 4 NAGRODY
1. Każdy Uczestnik, który zgromadzi 14 pieczątek na swojej Karcie otrzyma GRATIS za zakup 14 tacek z sushi objętych Programem, Zestaw Dnia w cenie 27 zł  (nie ma możliwości dopłaty do zestawu powyżej 27 zł).
2. Pod pojęciem „GRATIS” należy rozumieć zakup produktu w promocyjnej cenie 0,01 zł za jedno opakowanie Zestaw Dnia.
3. W przypadku posiadania przez Uczestnika dwóch Kart dotyczących Programu liczba pieczątek jest sumowana i jeśli wynosi 14 to wydawany jest Zestaw Dnia (do kwoty 27 zł). W danej sytuacji pracownik Organizatora odbiera od Uczestnika obie Karty.
4. Nagrody zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody.

                                                                                                                                              § 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Programu i mogą dotyczyć wyłącznie ich przebiegu.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej osobiście w Punkcie Sprzedaży Organizatora pod adresem ul. Juliusza Słowackiego, 123, 97-300 Piotrków Trybunalski lub na adres mailowy biuro@sakurasushi.com.pl
3. Wszelkie Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej Regulaminem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator Programu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą wiadomości elektronicznej email w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.

                                                                                                                                               § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik karty w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Programie lojalnościowym.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3.  W przypadku wątpliwości prosimy o kierowanie pytań drogą mailową na adres biuro@sakurasushi.com.pl .